345088441 285014567225918 2191765757813218427 n
ERGO SKOPOS

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Το κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Καστανέων κατατάσσεται σύμφωνα με την ενεργειακή επιθεώρηση στην κατηγορία Η & Ζ (δύο κτίρια). Η πραγματική του ενεργειακή κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη από αυτή που αποτυπώνεται στους υπολογισμούς του ΠΕΑ, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση περιλαμβάνει αμόνωτες αδιαφανείς επιφάνειες, κάκιστης ενεργειακής απόδοσης κουφώματα και κεντρικό σύστημα θέρμανσης σε κακή ενεργειακή αλλά και λειτουργική κατάσταση. Ταυτόχρονα, το κτίριο αναμένεται να φιλοξενήσει μία ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας έκθεση επιστήμης και τεχνολογίας αποτελώντας ένα κτίριο με έντονη χρήση λόγω της αναμενόμενης μεγάλης επισκεψιμότητας. Αντίστοιχα, το κτίριο του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θουρίου παρουσιάζει την ίδια, ίσως χειρότερη, ενεργειακή κατάσταση και κατατάσσεται ομοίως την ενεργειακή κατηγορία Η. Στο δημοτικό σχολείο φοιτούν μαθητές με ανάγκες (ΑμεΑ) από όλο τον Βόρειο Έβρο καθώς αποτελεί το μοναδικό ειδικό δημοτικό σχολείο. Η μείωση του λειτουργικού ενεργειακού κόστους αποτελεί τη μοναδική λύση στην προσπάθεια διατήρησης της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου από την δημοτική αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τη δραστική μείωση των εσόδων/επιχορηγήσεων.

Το κτίριο του Α’ Βρεφονηπιακού Σταθμού Διδυμοτείχου βρίσκεται στην καλύτερη ενεργειακή κατάσταση μεταξύ των κτιρίων της πράξης (κατηγορία Ε), ωστόσο παρουσιάζει έντονη χρήση καθώς χρησιμοποιείται και ως Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Διδυμοτείχου κατά τις απογευματινές ώρες, παρουσιάζοντας έτσι υψηλή κατανάλωση ενέργειας και συνεπώς αυξημένο λειτουργικό κόστος. Ταυτόχρονα, η αδυναμία κάλυψης του κόστους πετρελαίου οδηγεί συχνά σε μη ικανοποίηση των επιπέδων θερμικής άνεσης των χρηστών που αφορούν νήπια.

Το κτίριο του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μεγάλου Δερείου εκτός της κάκιστης ενεργειακής κατάστασης (κατηγορία Η), βρίσκεται σε θέση όπου επικρατούν δυσμενείς κλιματικές συνθήκες (μεγάλο υψόμετρο) με αποτελέσματα την υψηλή κατανάλωση ενέργειας και το αυξημένο λειτουργικό κόστος.  Ταυτόχρονα, η αδυναμία κάλυψης του κόστους πετρελαίου οδηγεί συχνά σε μη ικανοποίηση των επιπέδων θερμικής άνεσης των χρηστών (μαθητές δημοτικού).

Τέλος, η πράξη στοχεύει στην αναβάθμιση των κτιρίων σε ενεργειακή κατηγορία Α+, εφαρμόζοντας συνδυαστικά συμβατικές και καινοτόμες τεχνολογίες για την επίτευξη του στόχου της «βαθιάς» ενεργειακής αναβάθμισης. Η πράξη αναπτύσσεται με στόχο την υλοποίηση επιδεικτικών έργων με πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα συμβάλλοντας στην ανάγκη βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιριακού αποθέματος των Δήμων αλλά και συνολικά της Ελλάδας. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στις δυσμενείς κλιματικές συνθήκες της περιοχής παρέμβασης (Βόρειος Έβρος), με αποτέλεσμα η επιτυχή υλοποίηση της πράξης να έχει ισχυρό αντίκτυπο στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της ενσωμάτωσης συστημάτων ΑΠΕ σε κτίρια.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΑΞΗΣ:

Η πράξη υποστηρίζει την αξιοποίηση ώριμων αλλά και καινοτόμων συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ, οι οποίες συνδυάζονται αρμονικά για την επίτευξη καινοτόμων επιδεικτικών έργων «βαθιάς» ενεργειακής αναβάθμισης σε συνήθη δημοτικά κτίρια. Η «βαθιά» ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων, τα οποία σύμφωνα με τα σενάρια βελτίωσης των ΠΕΑ αναβαθμίζονται σε κτίρια κατηγορίας Α+ και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία υπερ-καλύπτουν τις απαιτήσεις για τον χαρακτηρισμό τους ως κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (ΚΣΜΚΕ), αποτελεί καινοτόμο παρέμβαση καθώς αναμένεται να αποτελέσουν τα πρώτα επιδεικτικά έργα που επιτυγχάνουν τέτοιο βαθμό εξοικονόμησης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ταυτόχρονα, η πράξη ενσωματώνει παρεμβάσεις υψηλής καινοτομίας, όπως η ενσωμάτωση της «θερμικής μπαταρίας» με χρήση υλικών αλλαγής φάσης (PCM) που περιγράφεται ως σύστημα power to heat σε κάθε κτίριο της «κοινότητας». Πρόκειται για καινοτόμο εξοπλισμό με στόχο την εναλλακτική διαχείριση της πλεονάζουσας παραγόμενης ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας για την περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Μάλιστα, η εν λόγω παρέμβαση συνδυάζεται με σύγχρονες μπαταρίες ιόντων λιθίου αποτελώντας έτσι ένα καινοτόμο υβριδικό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας. Επιπροσθέτως, η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση έξυπνων θερμοστατών, οι οποίο θα φέρουν έξυπνο αλγόριθμο αυτοεκμάθησης (adaptive gain control) με στόχο τη μέγιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση του συστήματος θέρμανσης/μηχανικού αερισμού., παρέμβαση η οποία χαρακτηρίζεται ως καινοτόμος.

Ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την καινοτομία της πράξης, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την εφαρμογή συστημάτων μηχανικού αερισμού, παρότι δεν αποτελεί συνήθη πρακτική στις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης αντίστοιχων κτιρίων, με σκοπό την υποστήριξη της προσπάθειας μετριασμού της εξάπλωσης του ιού COVID-19 στους εσωτερικούς χώρους και σε πλήρη εναρμόνιση με τις οδηγίες της ASHRAE (14/4/2020) και της REHVA (3/8/2020).

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση της πράξης συγκεντρώνονται ως εξής:

–      Αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

–      Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε τοπικό επίπεδο μέσω ορθολογικής διαχείρισης πόρων & ενέργειας

–      Προστασία του περιβάλλοντος και μετριασμό του φαινομένου της Κλιματικής Αλλαγής

–      Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών

–      Ισόρροπη ανάπτυξη μέσω ενίσχυσης της απασχόλησης και προώθησης της καινοτομίας

Ανάλυση για τα αναμενόμενα οφέλη δίνεται στο συνημμένο έντυπο τεχνικό στοιχείων πράξης (παράρτημα 10).

Οι άμεσες ομάδες-στόχοι της πράξης είναι οι χρήστες των κτιρίων, οι επισκέπτες των κτιρίων και οι εκπαιδευόμενοι, το κοινό που εκπαιδεύεται στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την ανανεώσιμη ενέργεια και το κοινό που ενημερώθηκε από εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Στον ωφελούμενο πληθυσμό περιλαμβάνονται κυρίως οι μαθητές (νήπια, μαθητές πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και οι λοιποί χρήστες των κτιρίων (εκπαιδευτικοί, προσωπικό). Στον ωφελούμενο πληθυσμό εντάσσονται και οι επαγγελματίες στο θεματικό αντικείμενο της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων (μηχανικοί, κ.α.). Αναλυτική περιγραφή του ωφελούμενου πληθυσμού δίνεται στο συνημμένο έντυπο τεχνικό στοιχείων πράξης (παράρτημα 10).